Vznik kryptografie je zároveň počátkem její nikdy nekončící války s kryptoanalýzou, stejně jako tomu je u boje zločinu s bezpečnostními složkami.

Šifry a kódy jsou často spojeny s nelegální činností a jejich rozluštění může mnohdy poskytnout cenné stopy nebo i přímé důkazy.

V případu „Tamám Shud“ může nalezená šifra pomoci odhalit identitu neznámého muže. Vyluštění zpráv nalezených v kapse mrtvého Rickyho McCormicka by dokonce mohlo odhalit jeho vraha. Nález duté mince vyzradil způsob přenosu zpráv, který využívali sovětští špioni ve Spojených státech. Šifrovaný deník bombového útočníka Unabombera sloužil později jako důkaz veškerých jeho zločinů, a šifry sériového vraha Zodiaca, které v dopisech posílal novinám i policii, měly ukrývat jeho totožnost.​

Publikace Šifry zločinu se dopodrobna zabývá těmito pěti významnými kriminálními případy 20. století, ve kterých šifry v různých kontextech sehrávají klíčovou roli.

The birth of cryptography is the origin of its never ending war with cryptanalysis, same as it is with the fight between crime and security forces.

Ciphers and codes are often related to illegal activities and the decryption can bring a crucial trace or direct evidence.

As for the “Tamám Shud” case, the cipher could help reveal the unknown man’s identity. Decipherment of messages found in Ricky McCormick’s pocket could even reveal his murderer. The finding of the hollow coin revealed a message transfer method used by soviet spies in the US. The encrypted diary of the bomb attacker “Unabomber” was later found useful as the evidence of all his crimes and the ciphers of the serial killer Zodiac, which he personally sent to newspaper offices and the police, were thought to be hiding his identity.

The “Ciphers of crime” publication thoroughly looks into these five significant crime cases of the 20th century, in which ciphers, in different contexts, play the key role.
 

V případě zájmu o koupi je možné mě kontaktovat na spurnej@email.cz

Nakladatelství Typo 305
Korektury — Mirka Jarotková
Tisk — Didot, s.r.o.
Náklad — 100 kusů

Dokumentace — Michal Šeba