Písmo Senohraby je akcidenční verzálkové písmo inspirované starým a dnes již oprýskaným nápisem z nádraží. Senohraby jsou k dispozici ve třech přímo na sebe navazujících stylech, které volně imitují různá stáří nápisu. Styl „Paint“ je víceméně ještě zachovalé písmo psané plochým štětcem s lehkými škrábanci a chybami. Na tento styl navazuje další „Dirt“ a poté „Trash“, každý s větší intenzitou stárnutí, poškození a eroze… V každém z nich je možné využívat jednoduché alternování pomocí minusek, kontextové alternace pro zbavení se dublování sousedních znaků a širokou škálu jazykové podpory. Každé písmeno má celkem tedy 6 různých variant, které je vhodné kombinovat. Je možné je použít buď jako další alternace v rámci jednoho slova nebo jako různé tučnosti. Jako bonus je zdarma k dispozici ještě čtvrtý doplňující styl „Crap“ obsahující spoustu různých nečistot. Písmo vzniklo v rámci semestrálního projektu Bestsellers a je možné ho zakoupit pomocí MyFonts.

Senohraby is an uppercase display typeface inspired by the old sign at Senohraby train station that is now slowly chipping away. Senohraby is available in three interconnected styles that freely various ages of the sign. “Paint” is a more or less preserved font written with a flat brush and featuring slight scratches and errors. The other styles, “Dirt” and “Trash”, follow up on this style and are increasingly marked by age, damage and erosion… In each style one can use simple alternation with lowercase letters, context-based alternation to eliminate repetition of adjacent characters, and a broad range of language support. As a result, each letter offers six variations that can be combined. These can be used as another alternation within a single word or as different bold weights. As a bonus, a fourth, additional style named “Crap” is freely available and as the name implies, it contains a wide array of various impurities.