Klíčovou předlohou pro tvorbu mé interpretace byl přetisk Bodoniho posmrtného „Manuale tipografico“ z roku 1818, vydaný jeho ženou Margheritou Dall’Agli, kde je jeho písmo ukázáno v široké škále velikostí. Ty se od sebe liší pochopitelně odlišným otiskem, ale také změnami v kresbě, které jsou nejpatrnější v největším představeném stupni 72 bodů. Zde celkový charakter nabyl ještě větší a pro Bodoniho digitalizace neotřelé elegance, a právě proto se stal vzorem mé interpretace.

Základní charakter a stavba písma včetně jeho vyšší střední výšky a užší proporce jsou zachovány. Kontrast mezi hlavním a vedlejším tahem ještě více zdůrazňují zúžení vedlejších tahů a zkrácení stínování v oblých tazích. Stejně tak je vyzvednuto oblé napojení na serify a jejich vnitřní prohnutí. Jednotlivé litery sjednocuje jak jejich šíře, tak například velikost zrn a napojení. Stejné konstrukční principy pak dodržují polotučný i tučný řez.

V Bodoniho manuálu, mimo jeho rutinně známého písma, nalezneme také cancellarescu. Díky možnosti ji vhodně kombinovat s ostatními řezy jsem s ní rodinu obohatil. Její vzor neobsahoval zdaleka celou abecedu a i některé existující znaky byly radikálně změněny pro dosažení jednotného charakteru. Dekorativním prvkům byl dán řád, verzálkám i minuskám sjednocený sklon, síla tahů koresponduje s obyčejným řezem.

Celá rodina má monumentální a elegantní charakter. Důstojné a neutrální stojaté řezy najdou uplatnění od monogramu na flakónku parfému po nadpisové písmo v kulturním časopisu. Slavnostní zdobná cancellaresca může v kombinaci s ornamentálním řezem pózovat na svatebních oznámeních, lákat na módní přehlídky či předražený dortík.

Práce je součástí semestrálního projektu Evoluce v ateliéru Tvorby písma a typografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

The model for the creation of my interpretation was a reprint of Bodoni’s posthumous Manuale tipografico from 1818, published by his widow, Margherit Dall’Agli. The book showcases his typeface in a broad range of sizes. The differ due to the different prints, of course, but also due to changes in how they were drawn, which are most visible at the largest scale in the book of 72 points. Here the overall character took on even a greater and (for Bodoni’s digitisation) unique elegance, and this is precisely why it became the model for my interpretation.

The basic character and structure of the typeface have been maintained, including the higher x-height and narrower proportions. The contrast between the stem and stroke are further emphasised by narrowing the strokes and shortening the character stress in rounded strokes. Likewise, the rounded connections to serifs and inner bend are stressed. Individual letters are unified by their widths and by the sizes of the ball terminals and connectors. The Semibold and Bold styles maintain the same structural principles.

Besides Bodoni’s routinely well-known typeface, Bodoni’s manual also features Cancellaresca. As it can be suitably combined with other styles, I have added it to the family. To date the specimen has not come close to containing the entire alphabet, and some existing characters were radically changed to achieve a uniform character. Order has now been brought to the decorative elements, a uniform slant to the upper-case and lower-case letters, and the weights correspond with the regular style.

The entire family has a monumental and elegant character. Stately and neutral upright styles have a whole range of applications, from monograms on flacons of perfume to headlines in a cultural magazine. Combined with the ornamental style, the festive, decorative Cancellaresca can pose on wedding announcements or invite people to attend fashion shows or have an overpriced piece of cake.

Created as a part of semestral project Evolution in studio of Type Design and Typography, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague.

semplice_b_semplice_b_
ghitta-2ghitta-2
semplice_b_2semplice_b_2
semplice_14bsemplice_14b
stampstamp
ghitta-6ghitta-6
semplice_b_4semplice_b_4
gallerygallery
glyphs2glyphs2

Number of fonts in a family: 5 (Regular, Medium, Bold, Cancellaresca, Ornaments)
Number of glyphs per font: 472, 472, 472, 808, 121

Opentype Features:
Discretionary Ligatures (dlig)
Old Style Numerals (onum)
Lining Figures (lnum)
Proportional Figures (pnum)
Superscript (sups)
Fractions (frac)
Localized Forms (locl)
Standard Ligatures (liga)
Case Sensitive Forms (case)
Swash (swsh)
Stylistic Sets (salt ss01)
Contextual Alternates (calt)

semplice_orn2semplice_orn2

Ghitta Bodoni will be released as a whole font-family with also different size versions, proper italics, condensed forms and richer ornament style in 2017. In case of buying interest, you can contact me.